top of page

Érvényes: 2021. július 13-tól

Az alábbi tartalomban található hivatkozások segítségével böngészheti az adatvédelmi szabályzatot. Kattintson a hiperhivatkozásokra a megfelelő rész PDF dokumentumának letöltéséhez.

Az általunk közölni kívánt információk összetettségének határain belül igyekeztünk ezt az adatvédelmi szabályzatot könnyen használhatóvá és érthetővé tenni. Ha bármilyen kérdése van jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy bármilyen észrevétele vagy fejlesztési javaslata van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: bohemtanya1@gmail.com

A jelen adatvédelmi szabályzatban az alábbi tartalom egyes részeire kattintva böngészhet. Az első két rész a legfontosabb; a következő témákat fedik le:

 • Az Ön jogai a GDPR értelmében

 • Bohémtanyán végzett adatkezelési tevékenység

 • Jogi hivatkozások (beleértve a hozzáférés módját is)

 • Az adatkezelési szabályzatban használt kifejezések és rövidítések

Tartalom

1) Természetes személyek („érintettek”) törvényes jogai a GDPR szerint

1.1. Átlátható információ

1.2. Hozzáférés az adataihoz

1.3. Pontatlan adatok helyesbítése

1.4. A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog)

1.5. A beleegyezés visszavonása

1.6. Kérelem a feldolgozás korlátozására

1.7. Adatkezelés tiltakozása

1.8. Nem automatizált döntéshozatal tárgya

1.9. Adathordozhatóság

1.10. Panasztétel a Felügyelethez

1.11. Az adatfeldolgozóval vagy adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1.12. A GDPR-ral kapcsolatban forduljon Bohémtányához

2) Adatfeldolgozás

2.1. Asztalt foglalni

2.2. Rendezvényszervezés és árajánlatkérés

2.3. Hírlevél

2.4. Bohémtanya ajándékutalványok

2.5. Közösségi média (Facebook, Instagram)

2.6. Kapcsolatba lépni

2.7. Panaszok jegyzőkönyve

2.8. Álláshirdetések

2.9. Business-to-business kommunikáció

2.10. CCTV

3) Jogi nyilatkozat (beleértve az elérhetőségeket is)

4) A jelen adatkezelési szabályzatban használt kifejezések és rövidítések

1, Természetes személyek („érintettek”) törvényes jogai a GDPR szerint

A GDPR szerint „érintett” az a bárhol élő természetes személy, aki kapcsolatban áll bármely EU-beli „adatkezelővel”, vagy az EU-ban élő természetes személy, aki kapcsolatban áll bármely EU-n kívüli adatkezelővel. . Az „adatkezelő” olyan jogi személy, amely meghatározza a személyes adatok kezelésének módját. „Személyes adat”: az érintettel kapcsolatos bármely információ.

Az alábbi magyarázat szerint a GDPR értelmében az érintettet az alábbi konkrét jogok illetik meg:

 • Átlátható információ

 • Hozzáférés az adataikhoz

 • Pontatlan adatok helyesbítése

 • Törlés (az elfelejtéshez való jog) bizonyos körülmények között

 • A beleegyezés visszavonása

 • Kérje az adatkezelés korlátozását

 • Tiltakozik az adatkezelés ellen

 • Nem automatizált döntéshozatal tárgya

 • Adathordozhatóság

 • Panasz a Felügyeletnél

 • Az adatfeldolgozóval vagy adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ez az adatvédelmi szabályzat mindezen jogok egészére vonatkozik.  E jogok bármelyikének megfelelően haladéktalanul, de mindenképpen egy hónapon belül válaszolunk kérésére, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az összetett ügyeket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton, vagy az Ön kérésére egyéb módon adjuk meg.  Az első megkeresésért nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk a jogot, hogy egy éven belül ismételt kérés esetén adminisztrációs díjat számítsunk fel, vagy ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó.

Kérjük, vegye figyelembe: Ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni kérésének, meg kell erősítenünk személyazonosságát.

Ha nem látjuk szükségesnek, hogy az Ön kérelmével kapcsolatban intézkedjünk, írásban tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól és a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről.

Ezen jogokon kívül, ha úgy véli, hogy a Bohémtanya helytelenül járt el az Ön személyes adataival vagy adatvédelmével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy orvosolhassuk a helyzetet és javíthassuk vendégeink szolgáltatását. Panaszt tehet e-mailben vagy postai úton; Kérjük, tekintse meg az 1.12 Kapcsolatfelvétel a bohémtánnyal a GDPR-ral kapcsolatos elérhetőségeit.

Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek.

1.1. Átlátható információ

A GDPR által megkívánt információkat tömör, átlátható, közérthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és közérthető nyelvezeten adunk meg. Ezt az információt írásban vagy elektronikus úton kell megadni. Kérésére szóban is megadjuk a tájékoztatást.

Segítünk Önnek gyakorolni jogait az 1. szakaszban leírtak szerint.

E-mail- és postacímeinket megtalálja az 1.12 Kapcsolatfelvétel a bohémtánnyal a GDPR-ral kapcsolatban részben.

1.2. Hozzáférés az adataihoz

Önnek jogában áll visszaigazolást kérni a Bohémtanya-tól arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérhet hozzáférést az adatokhoz és az alábbi információkhoz:

 • Az adatkezelés célja;

 • Az érintett személyes adatok kategóriái;

 • A címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a nem EU-tagállamokban székhellyel rendelkező címzettek;

 • A személyes adatok tárolásának időtartama;

 • Önnek jogában áll kérni az adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását, vagy tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen;

 • Önnek jogában áll panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál;

 • Ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, az adatok forrása;

 • Létezik-e automatizált döntéshozatal, és ha igen, akkor az érintett logikáról, valamint az ilyen feldolgozás jelentőségéről és várható következményeiről az Ön számára;

 • Ha a személyes adatokat az EU-n kívüli országba továbbítják, megfelelő garanciát nyújtunk az Ön jogainak védelmére.

1.3. Pontatlan adatok helyesbítése

Ha pontatlan vagy hiányos személyes adatot tárolunk, az Ön kérésére haladéktalanul helyesbítjük azokat.

1.4. A törléshez való jog (az elfelejtéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait töröljük, és kérje tőlünk, hogy kérésének haladéktalanul eleget tegyünk, ha az alábbi indokok bármelyike fennáll:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • Ön visszavonta a hozzájárulását, ezért az adatkezelésnek nincs jogalapja;

 • Jogos érdekeink biztosítják az adatai kezelésének jogalapját, és Ön kijelenti, hogy az adatkezelésnek nincsenek olyan kényszerítő erejű jogos indokai, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságait;

 • Adatait direkt marketing célból kezeljük, és Ön tiltakozik ez ellen;

 • Személyes adatait jogellenesen kezeltük;

 • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jog által ránk rótt jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

 • A gyermekek adatainak feldolgozásának jogalapja a szülői felelősséget gyakorló személy hozzájárulása, vagy i. Ön a gyermek szülője vagy gyámja, és a szóban forgó gyermek még nem érte el az adatai kezeléséhez való hozzájárulásához szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki betöltötte azt a kort, amely ahhoz szükséges, hogy hozzájáruljon adatai kezeléséhez. (Magyarországon a 18. életévét betöltött személynek kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez.)

Felhívjuk figyelmét, hogy nem töröljük személyes adatait, ha az adatkezelés az alábbi okok valamelyike miatt szükséges:

 • a véleménynyilvánítás és az információszabadság jogának gyakorlásáért;

 • az adatok feldolgozását előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

 • a közegészségügy területén közérdekű okokból;

 • közérdekű archiválási, tudományos vagy történelmi kutatási vagy statisztikai célokból, amennyiben a kérelem valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan akadályozza az adatkezelés céljainak elérését; vagy

 • jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére.

1.5. A beleegyezés visszavonása

Ha hozzájárult adatai kezeléséhez, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Hozzájárulását visszavonhatja a 2. (Tevékenységek) pontban megadott e-mail címre küldött kérelemmel, amely felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyekhez személyes adatokat kezelünk. Egy másik lehetőség, hogy írjon nekünk az 1.11. pont alatt megadott e-mail címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a már megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

1.6. Adatkezelés korlátozásának kérése

Kérheti, hogy a Bohémtanya korlátozza személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

 • Személyes adatainak az általunk végzett kezelése jogellenes, de Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri felhasználásuk korlátozását;

 • Személyes adataira már nincs szükségünk feldolgozási célokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, mert az adatkezelés jogalapjául „jogos érdekeinket” adtuk meg, és Ön kijelenti, hogy az Ön érdekei, jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek a mi jogos indokainkon;

Ha az Ön személyes adatainak kezelését az Ön tiltakozása alapján korlátozták, az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával kezelhetők; vagy

 1. jogi igények előterjesztésére, érvényesítésére vagy védelmére vagy védelmére

 2. más személy jogait, ill

 3. az EU vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt.

Ha az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldása előtt tájékoztatjuk Önt.

A gyakorlatban működési problémák akadályozhatják, hogy adatai kezelését pontosan a GDPR-ban előírt módon korlátozzuk, de ilyen esetekben együttműködünk Önnel, hogy elfogadható megoldást találjunk.

1.7. Adatkezelés tiltakozása

Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • Az adatkezelés jogalapja a „jogos érdekeink”, de Ön kijelenti, hogy az Ön érdekei, jogai és szabadságai felülmúlják ezeket az érdekeket;

 • Adatait direkt marketing célból dolgozzuk fel, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. (A profilalkotás olyan automatizált adatkezelést jelent, amelynek célja a gazdasági helyzettel, személyes preferenciákkal vagy hellyel kapcsolatos szempontok elemzése vagy előrejelzése.) Ha Ön kifogást tesz, a továbbiakban nem dolgozzuk fel személyes adatait ilyen célból.

1.8. Az a jog, hogy ne legyenek automatizált döntéshozatalnak alávetve 

Önnek joga van ahhoz, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, amely Önre nézve joghatásokat vált ki, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.

Ez azonban nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor:

 • a döntés a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy

 • az uniós vagy tagállami jog engedélyezi, amely megfelelő intézkedéseket ír elő az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmében.

Az (a) esetben megfelelő intézkedéseket kell hoznunk az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve legalább azt a jogot, hogy a részünkről emberi beavatkozást kérjünk, véleményét kifejezzük és megtámadjuk a döntést.

1.9. Adathordozhatóság

A GDPR-nak megfelelően az érintett jogosult bizonyos körülmények között arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra is, hogy a személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsa, amennyiben ez technikailag kivitelezhető.

Ha a fenti 1.2. pont alapján kér hozzáférést személyes adataihoz, azokat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha kifejezetten kéri, hogy személyes adatait nyomtatott formában küldjük meg Önnek.

1.10. Panasztétel a Felügyeletnél

Ha úgy gondolja, hogy megsértettük jogait vagy méltánytalanul bántunk Önnel a GDPR szabályai szerint, panaszt tehet az Adatvédelmi Felügyeletnél.  Ha az Ön fő lakóhelye Magyarországtól eltérő EU-tagállam, Önnek jogában áll panaszt tenni az adott tagállam Felügyeletéhez.  Az adatvédelmi hatóságok neveit és elérhetőségeit az alábbi linken találja meg:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha az Ön fő lakóhelye Magyarország, vagy egy EU-n kívüli ország, akkor panaszt tehet a magyar hatóságoknál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Magyar nyelvű e-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu
Web:  https://naih.hu

1.11. Az adatfeldolgozóval vagy adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Önnek joga van hatékony bírósági jogorvoslathoz, ha úgy ítéli meg, hogy a GDPR szerinti jogait megsértették személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő feldolgozása következtében.

Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben annak a tagállamnak a bíróságai előtt kell eljárást indítani, ahol az adatkezelő vagy -feldolgozó tevékenységét végzi. Alternatív megoldásként az ilyen eljárás annak a tagállamnak a bíróságai előtt indítható, ahol az érintett szokásos tartózkodási helye található.

Magyarországon az ilyen eljárásokban való elbírálás a bíróságok hatáskörébe tartozik. Az érintett választhat, hogy az eljárást a lakóhelye vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indítja-e.

A bírósági eljárásokra a GDPR rendelkezésein túlmenően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény második kötet, harmadik rész XII. bírósági eljárásokra vonatkozó eljárások.

1.12. A GDPR-ral kapcsolatban forduljon Bohémtányához

A 2. fejezet egyedi tevékenységeinkre vonatkozó részeiben külön elérhetőségeket is találhat egyedi igényekhez. Egyébként a fent leírt jogok gyakorlása érdekében, akár közvetlenül a bohémtanyánál kíván panaszt tenni, akár általános GDPR-val vagy adatvédelemmel kapcsolatos kérése esetén e-mailben vagy postai úton fordulhat hozzánk az alábbiak szerint:

Email:  bohemtanya1@gmail.com
Cím: Belvárosi Bohémtanya Kft. ; 1061 Budapest, Paulay Ede u. 6.

Adatfeldolgozás

2.1. Asztalt foglalni

Asztalt foglalni a bohémtanyán online, személyesen vagy telefonon lehet. Foglalásáról jegyzőkönyv készül a Wix.com által biztosított foglalási rendszerben.

Az adatkezelés célja: Ezen adatok gyűjtésének célja, hogy a foglalást végző vendéget későbbi időpontban történő foglalás esetén azonosítani tudjuk, illetve a foglaláshoz szükséges információkat rögzíteni tudjuk.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy ha nem járul hozzá adatainak feldolgozásához, nem tudjuk feldolgozni a foglalását.

Adatkezelés időtartama: Adatait a gyűjtés évétől számított 1 (egy) évig megőrizzük.

2.2. Rendezvényszervezés és árajánlatkérés

Az árajánlat készítése és a rendezvény lebonyolítása során az árajánlatkészítéshez vagy a rendezvény lebonyolításához szükséges személyes adatokat (pl. név, beosztás, ételallergia) kezeljük.

Az adatkezelés célja:

 • Árajánlatkérés esetén árajánlat készítés;

 • Lefoglalt rendezvények esetén a rendezvény lebonyolítása és ezzel a megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Árajánlatkérés esetén az üzleti kapcsolat fenntartásához és az árajánlat megküldéséhez szükséges adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 • Rendezvényszervezés esetén:

A számlázáshoz szükséges személyes adatokat a Számviteli törvény 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján tároljuk. Az adatokra a szolgáltatás nyújtásához van szükségünk.

Vállalati megrendelések esetén kapcsolattartó személyek adatait a megrendelés teljesítésével kapcsolatos jogos érdekeink alapján kezeljük.

Magánszemélytől érkező megrendelés esetén a megrendelés (szerződés) teljesítése érdekében kezeljük a kommunikációhoz szükséges adatokat. Az adatokra a szolgáltatás nyújtásához van szükségünk.

Más magánszemélyek szükséges személyes adatait a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó jogos érdekeink alapján kezeljük.

Adatkezelési időszak:

 • A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a rendezvénytől számított 1 (egy) évig tároljuk, panasz esetén.

 • A számlázáshoz szükséges személyes adatokat a számlázási évtől számított 8 (nyolc) évig tároljuk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. (2) bekezdésében foglaltak szerint.

2.3. Hírlevél

Az Ön neve és e-mail címe, hogy hírlevelet küldhessünk Önnek.

Az adatkezelés célja: Az aktuális lehetőségekről, hírekről tájékoztatni.

Az adatok kezelésének jogalapja: Az Ön hozzájárulása Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai kezeléséhez, hírlevelünket nem áll módunkban kiküldeni.

Adatkezelési időszak: Hírlevelünket csak addig küldjük, ameddig Ön szeretné azt kapni. Ha a továbbiakban nem kíván hírlevelünket megkapni, bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található linken, vagy a címre küldött e-mailben.  bohemtanya1@gmail.com  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Adatfeldolgozó: Hírlevelünk elküldésekor a Six.com levelezőrendszert használjuk 

2.4. Bohémtanya ajándékutalványok

Bohémtanya ajándékutalványok vásárlásakor a számlázáshoz szükséges adatok feldolgozása mellett, kérésére feldolgozzuk a megajándékozott nevét.

Az adatkezelés célja: Kommunikáció az ajándékutalvány kézbesítéséhez és számlázáshoz.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A számlázási adatok kezelésének jogalapja az ajándékutalvány kiállítására vonatkozó szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek, valamint a számlázásra vonatkozó rendelkezések betartása. Az adatokra a szolgáltatás nyújtásához van szükségünk.

 • A kedvezményezett nevének feldolgozása az Ön nevére szóló ajándékutalvány kiállításához fűződő jogos érdek alapján történik.

Adatkezelési időszak:

 • A számlázási adatokat a számlázási évtől számított 8 (nyolc) évig tároljuk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. (2) bekezdésében foglaltak szerint.

 • A megajándékozott nevét az ajándékutalványon való rögzítést követően töröljük, belső nyilvántartásunkban nem dolgozzuk fel.

2.5. Közösségi média (Facebook, Instagram)

Jelen vagyunk a Facebook és az Instagram közösségi oldalain. Az üzenőfalunkon közzétett hírfolyam „tetszik” és „követés” linkjére kattintva követhet minket; a „nem tetszik” linkre kattintva, vagy az üzenőfal beállításaival is leállíthatod a követésünket, és eltávolíthatod a faláról a nem kívánt híreket. Követőink profiljához hozzáférünk, de nem tároljuk és nem dolgozzuk fel saját belső rendszerünkben.

Az adatkezelés célja: A bohémtanyával kapcsolatos aktuális információk, hírek tájékoztatása.

Az adatok kezelésének jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amelyet a követésünk megszakításával bármikor visszavonhat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Ha leáll a követésünk, nem kap értesítést hírfolyamunkból, és híreink nem jelennek meg a hírfolyamunkban. Hírfolyamunkat azonban továbbra is elérheti, mert oldalaink nyilvánosak.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat mindaddig kezeljük, amíg Ön le nem lép a követésünkről.

Adatfeldolgozó: Facebook oldalainkat a POP Marketing Ügynökség – Geri Mariann (székhely: 2114 Valkó, Dányi út 1/F.) kezeli.

A közösségi média cégek saját jogukon adatkezelők; az érintett cégek adatvédelmi szabályzatát itt találja:

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 • Instagram: Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország)

Adatvédelmi szabályzat:  https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Amikor követ minket, hozzáférünk a profiljához, de az abból származó adatokat nem kezeljük és nem rögzítjük belső rendszereinkben. Nem használjuk más célra, mint híreink megosztására. A Facebook összesített statisztikai információkat is továbbít számunkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, hogyan használják a Facebook-felhasználók Facebook oldalunkat.

2.6. Kapcsolatba lépni

Bármely csatornánkon (e-mailben, Facebookon, telefonon, postán vagy weboldalunkon) felveheti velünk a kapcsolatot. Amikor kérdéssel vagy kéréssel fordul hozzánk, hozzájárul ahhoz, hogy a velünk megosztott személyes adatokat feldolgozzuk.

Az adatkezelés célja: Kommunikáció a minket megkereső személlyel, valamint a kérdésre/kérésre adott válasz vagy megválaszolás.

Az adatok kezelésének jogalapja: Mivel Ön felvette velünk a kapcsolatot, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudunk válaszolni kérésére. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön kérelmére, kérdésére vagy panaszára való válaszadás évétől számított egy év elteltével az Ön üzeneteit és személyes adatait töröljük. Ha azonban – a levelezés jellegéből adódóan – adózási vagy számviteli okokból, esetleg saját, illetve a hozzánk forduló személy jogainak, érdekeinek védelmében szükség van, eseti alapon mérlegeljük, hogy archiváljuk-e. és tárolja a szükséges ideig.

2.7. Panaszkezelési jegyzőkönyvek

Fogyasztói reklamáció során, ha nem ért egyet a panasza kezelésének módjával, vagy panaszának azonnali kivizsgálása nem lehetséges, kötelesek vagyunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontokról haladéktalanul jegyzőkönyvet felvenni. azt.

Ezek a rekordok a következő adatokat tartalmazzák:

 • a fogyasztó neve és címe;

 • A panasz felmerülésének helye, ideje és módja;

 • A panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott írásos anyagok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok feljegyzése;

 • Nyilatkozatunkat a fogyasztó panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;

 • a panaszt jegyző személy és – kivéve telefonon vagy elektronikus úton történő panasztétel esetén – a fogyasztó aláírását;

 • A felvétel készítésének helye és ideje;

 • Ha a panaszt telefonon vagy elektronikus úton teszik, a panasz egyedi azonosító száma.

Az adatkezelés célja: A panasz kivizsgálása és a panasztevővel való kapcsolattartás.

Az adatok kezelésének jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. (7) bekezdése alapján, amely a fenti adatok kezelésére kötelez bennünket.

Az adatkezelés időtartama: a felvételtől számított 5 (öt) év.

2.8. Álláshirdetések

Lehetősége van álláshirdetéseinkre e-mailben, papíron vagy személyesen válaszolni.

Az adatkezelés célja: Az álláskeresők tájékoztatása a feladott álláshirdetésekről, a megfelelő jelöltek kiválasztása, valamint a jelentkezőkkel való kommunikáció a jelentkezés során.

Az adatok kezelésének jogalapja: Az Ön hozzájárulása Hozzájárulását e-mailben vagy levélben bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, de amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, vagy úgy dönt, hogy nem nyújt be általunk kért dokumentumot, akkor adathiány miatt nem áll módunkban az Ön kérelmét elbírálni.

Adatkezelési időszak: A jelölt egy adott pozícióra történő kiválasztását követően a pozícióra jelentkezők önéletrajzát, feltöltött vagy egyéb módon benyújtott dokumentumait, személyes adatait az alábbiak szerint dolgozzuk fel:

 • A sikertelen pályázóktól e-mailben, elektronikus üzenetben vagy nyomtatott formában megkérdezzük, hogy kérik-e, hogy pályázatukat egy évig az irattárban tartsuk. Amennyiben 30 (harminc) napon belül nemleges vagy nem választ kapunk, a kérelmet és a pályázóra vonatkozó információkat töröljük rendszerünkből.

 • A sikeres jelölt adatait átvisszük munkavállalói adatbázisunkba, adatait pedig töröljük a jelentkező adatbázisból.

A kéretlen pályázatok feldolgozása az alábbiak szerint történik:

 • A postán vagy e-mailben érkezőket 1 (egy) évig tároljuk adatbázisunkban; Egy év elteltével az így kapott önéletrajzok és adatok törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül bármikor kérheti személyes adatainak törlését; ilyen kérelem beérkezésekor haladéktalanul töröljük az Ön személyes adatait adatbázisunkból.

Jelentkezési dokumentumait fejvadász vagy HR platformtól kaphatjuk meg. Az ilyen cégek külön adatkezelők, ezért kérjük, tekintse meg cégük weboldalát az adatkezelési szabályzatukért.

2.9. Business-to-business kommunikáció

A legtöbb céghez hasonlóan mi is üzleti kapcsolatot tartunk fenn más szervezetek alkalmazottaival, akiknek a nevét, beosztását és elérhetőségeit tároljuk.

Az adatkezelés célja: Ezeket az adatokat minden esetben kizárólag azért tároljuk, hogy cégeink a közös munka érdekében kommunikálni tudjanak.

Az adatok kezelésének jogalapja: Adatkezelési tevékenységünk jogalapja a cégek közötti kommunikációhoz kapcsolódó jogos érdekünk. Ezeket a kapcsolattartási adatokat üzleti kapcsolataink számára kizárólag az üzleti kapcsolatok rendezésének és fenntartásának megkönnyítése érdekében tároljuk.  Például nem használjuk fel üzleti kapcsolataink adatait marketingtevékenységre, és nem osztjuk meg ezeket az adatokat harmadik felekkel.

Adatkezelési időszak: Rendszeresen felülvizsgáljuk üzleti kapcsolataink elérhetőségeit, és eltávolítjuk a rendszerekből a már nem naprakész információkat.

Ugyanez vonatkozik a sajtó képviselőitől származó személyes adatok feldolgozására is.

2.10. CCTV

Az étterem területén CCTV rendszer működik a vendégek és az ingatlan biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést piktogram és táblák jelzik.

A CCTV rendszerrel kapcsolatos adatok kezeléséről telephelyünkön tudunk tájékoztatást adni.

3, Jogi nyilatkozat (beleértve az elérhetőségeket is)

A Bohémtanya, mint az általa felhasznált személyes adatok adatkezelője a GDPR értelmében köteles közzétenni hivatalos nevét, elérhetőségeit és egyéb adatokkal kapcsolatos információkat.  Ez a rész tartalmazza a GDPR szerint szükséges összes információt, valamint további jogi információkat.

A webhelyet üzemeltető jogi személy neve:

Teljes hivatalos név: Belvárosi bohémtanya vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Belvárosi bohémtanya Kft.
Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u.6.

Cégbíróság: Budapest Főváros Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-687876
Adószám: 12471047242
Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: bohemtanya1@gmail.com
Vállalkozási tevékenység: Étterem és mobil vendéglátás

4, Az adatkezelési szabályzatban használt kifejezések és rövidítések:

A legtöbb meghatározás az EU bohémtanya adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  A GDPR jogi dokumentum, ezért nem lehetséges ugyanazt a tartalmat egyszerűen és tömören közvetíteni.  Célunk az, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, amely megkönnyíti a szöveg megértését; ez esetenként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteibe való belemenését.  Vállalatunk irányelveinket tekintve teljes mértékben megfelel a GDPR követelményeinek, és az, hogy itt leegyszerűsített magyarázatot adunk, nem korlátozza az Ön jogait.

Kifejezés vagy rövidítés: magyarázat

Adatkezelő: A személyes adatok kezelését meghatározó jogi szerv.

Érintett: Az EU-n belül vagy kívül élő személy, aki kapcsolatban áll az EU-ban működő szervvel. Az ilyen egyén „érintettnek” minősül, és a GDPR értelmében jogai vannak az adatainak feldolgozása során.

EU: Az Európai Unió

GDPR: Az EU általános adatvédelmi rendelete, amely 2018. május 25-én lépett hatályba.

Személyes adat: Az egyénre vonatkozó minden olyan információ, amely lehetővé teszi, hogy számos eszközzel azonosítható legyen, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

 • A magánszemély neve, személyi száma, anyja leánykori neve, ill

 • az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára jellemző egy vagy több tényező.

Adatkezelés: minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet a személyes adatokon hajtanak végre, akár automatizált módon, akár nem, mint például, de nem korlátozódik az alábbiakra: adatgyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció , felhasználás, közzététel továbbítással, terjesztéssel, összehangolással, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

Adatfeldolgozó: Az a jogi személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Profilalkotás: Automatikus adatkezelés, amely a személyes adatokat a természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy elhelyezkedésére vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használja fel. mozgások.

Álnevesítés: A személyes adatok olyan kódolása vagy más módon történő karbantartása, amely további információk felhasználása nélkül már nem rendelhető hozzá egy adott érintetthez. A kiegészítő információkat elkülönítve kell tárolni, és műszaki és szervezési intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan felhasználástól.

A személyes adatok speciális kategóriái: A „különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok kezelésére nagyon szigorú korlátozások vonatkoznak. Ezek a korlátozások a következőkre vonatkoznak:

 • Faji vagy etnikai származásról, politikai véleményről, vallási vagy filozófiai meggyőződésről vagy szakszervezeti tagságról árulkodó személyes adatok;

 • Genetikai és biometrikus adatok feldolgozása természetes személy egyedi azonosítása céljából, egészségi állapotra vonatkozó adatok, illetve természetes személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok; vagy

 • A büntetőítéletekre vonatkozó adatok.

Felügyeleti hatóság: A tagállam által a GDPR alkalmazásának figyelemmel kísérésére és – szükség esetén – az egyének jogainak a GDPR szerinti védelmében történő beavatkozásra létrehozott független hatóság.

Harmadik ország: Bármely EU-n kívüli ország.

Adattovábbítás: Személyes adatok továbbítása az EU-ban működő adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személyhez.

bottom of page